O zbierke úloh

Na týchto stránkach (pozri záložky “obsah“, alebo “zbierka“) sme sa rozhodli zverejniť prvú časť zadaní úloh z knihy R. Harman, E. Hönschová, J. Somorčík: “Zbierka úloh zo základov teórie pravdepodobnosti”, PACI 2009. Tlačená verzia zbierky úloh obsahuje okrem zadaní aj definície, znenia viet, výsledky úloh, vzorové riešenia a komentáre.

Pozri: Erráta k zbierke

Touto formou by sme chceli dať študentom možnosť klásť otázky k jednotlivým úlohám priamo nám, prípadne diskutovať o ich riešeniach medzi sebou, s cieľom postupne spresneniť zadania a opraviť prípadné chyby. Neváhajte nám tiež navrhnúť akékoľvek všeobecnejšie zlepšenia ohľadom zbierky úloh.

Radoslav Harman, Erika Hönschová, Ján Somorčík,
OŠPM KAMŠ FMFI UK

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s